Xarxa Afic

Categories

Mostrant els resultats de 1 a 10 de 82

01-07-2019 MERCAT MEDIEVAL

Mercat temàtic a la Platja de Puçol, Pl. Rosa dels Vents. Parades de productes artesans, malabaristes, zancuts, i molt d'humor, per a passar-ho bé turistes i veïns.

Horari de vesprada-nit del divendres 16 al diumenge 18 d'agost.

31-05-2019 DIRECTORI COMERCIAL

02-05-2019 FIRA PUÇOL DeMOSTRA 2019

Els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny se celebra la Fira Puçol DeMostra, en la seua dotzena edició.

60 carpes donen la benvinguda a professionals i consumidors, de tots els sectors. No faltes a aquesta cita amb l'oci, la diversió i les compres per a tota la família.

Un any més, Puçol demostra el que saben fer les seues empreses.

01-05-2019 Promoció Dia de la Mare

Només per comprar als comerços de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol (ACEP), participaràs en el sorteig de dos xecs regal.

El sorteig es realitzarà directament a través d'Infopoint, una APP gratuïta per al teu telèfon intel·ligent que t'informa de l'oferta comercial de proximitat.

Sort!

04-03-2019 Promoció Dia del Pare

Només per comprar als establiments d'ACEP, participes al sorteig de dos xecs regal per a gastar en qualsevol dels establiments associats.

01-02-2019 PROMOCIÓ SANT VALENTÍ 2019

El 14 de febrer, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol sorteja un viatge en parella. Es tracta de dues nits per a dues persones a l'Hotel Bayren&Spa.


Pots participar emplenant el teu bitllet sols per comprar en qualsevol dels comerços d'ACEP.

28-12-2018 ÈXIT DE LA FIRA DE NADAL

Per primera vegada s'ha celebrat en la Plaça, enfront de l'Ajuntament, la Fira de Nadal, organitzada per l'Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol (ACEP) i l'Ajuntament.


S'ha registrat una notable afluència de públic, gràcies als actes d'animació per a un públic familiar que van acompanyar a les carpes per a venda comercial.


Més informació, click ací

22-10-2018 SHOPPING NIGHT PUÇOL 2018

El divendres 26 d'octubre, de 20 a 24 h., hi haurà una obertura comercial especial. Setze comerços d'ACEP oferiran descomptes especials, animació i piscolabis per al vostre gaudi.

Vine a visitar-nos.

29-05-2018 FIRA 2018

Pot accedir al plànol d'expositors fent click al següent enllaç:

PLÀNOL FIRA PUÇOL 2018

Condicions de participació:

1.- ORGANITZACIÓ

L'Organització de la Fira estarà a càrrec de la Comissió Organitzadora formada per dos representants de l'Ajuntament, dels quals actuarà com a president el Regidor Delegat de Comerç; i dos representants de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol (d'ara en avant, ACEP), podent estar assistits per l'assessorament d'altres empresaris designats per la Directiva d'ACEP i els tècnics designats per l'Ajuntament.

Les Condicions de Participació i el model de la Sol·licitud de Participació han sigut prèviament aprovades per la Comissió Organitzadora.

2.- LLOC I DURACIÓ

La FIRA se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de juny de 2018, en l'Av. Mancomunitat de l’Horta Nord de Puçol. La Comissió Organitzadora, previ vist i plau del responsable municipal de seguretat ciutadana i tràfic, tindrà facultats per a ampliar el recinte si fóra necessari, així com redistribuir i canviar la ubicació dels expositors per causes objectives de necessitat.

3.- MERCADERIES

Seran admissibles per a la seua exposició les següents categories d'articles: llar, moda i complements, neteja, vehicles, metall, construcció, alimentació, manteniment, material elèctric, comunicacions, oficina, llibres i editorials, pinsos i accessoris per a animals, maquinària agrícola, serveis, artesania, associacions i entitats, així com qualsevol altre que la Comissió Organitzadora estime interessant i no es componga de matèries perilloses, molt inflamables, explosives o insalubres, que emeten sorolls excessius o que desprenguen olors desagradables o en general que puguen ser molestes per a altres expositors o el públic assistent.

La Presidència de la Comissió Organitzadora tindrà totes les facultats per a l'admissió dels productes o mercaderies i per a la retirada dels mateixos.

4.- EXPOSITORS

Poden concórrer al Certamen els industrials, comerciants i artesans amb els articles propis de la seua fabricació. S'autoritza també la participació de les empreses que, sense ser fabricants directes, es presenten com a magatzemistes, representants comercials, venedors, detallistes, prestadors de serveis o distribuïdors, exclusius o no.

La Presidència de la Comissió Organitzadora tindrà facultats per a adjudicar i admetre un altre tipus d'expositors de qualsevol sector.

No es podrà compartir un estand per diverses empreses o entitats independents. Només un CIF identificatiu servirà com a responsable davant de l'organització.

5.- LLOCS D'EXPOSICIÓ

Els mòduls o unitats d'ocupació són:

  • Carpa de loneta lleugera amb laterals de 4x3 m. (12 m2) o 4,5x3 m; i els seus múltiples.

  • Parcel·la a l'aire lliure de 4x3 m. (12 m2); i els seus múltiples. Els expositors podran ocupar esta parcel·la amb les seues pròpies carpes o haimes sense excedir les dimensions descrites.

  • Conjunt mixt especial per a vehicles i maquinària compost de carpa de 4x3 m. o 4,5x3 m. i sòl lliure, sense excedir este del duple de superfície d'una parcel·la, que necessàriament estarà en posició lateral a la carpa (l'ample de l'Avinguda no permet exposició frontal a la carpa).

  • Conjunt mixt especial per a hostaleria i terrassa, compost de carpa de 4x3 m. o 4,5x3 m. i sòl lliure per a taules i cadires en el lateral o laterals de la carpa, sense excedir este del duple de superfície d'una parcel·la.

  • Altres estands modulars i muntatges amb format diferenciat, que en tot cas hauran de ser aprovats prèviament per l'organització i els tècnics municipals pel que fa a seguretat i adjudicació d'ubicació.

L'adjudicació d'una carpa per a terrassa d'hostaleria o per a vehicles i maquinària, en els formats mixtos d'ocupació, dóna dret a ocupar sòl lliure adjacent només en els llocs especialment assenyalats per l'organització per a tals fins, és a dir, terrassa amb taules i cadires, maquinària, vehicles i altres articles especialment voluminosos; sense excedir les superfícies màximes descrites o les superiors que, de mode excepcional, se sol·liciten i li aprove l'organització en l'admissió.

6.- RESERVA D'ESPAIS I PARTICIPACIÓ

La reserva d'espais haurà de formular-se en l'imprés de SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, que, omplida en totes les seues parts i firmada, haurà de presentar-se en Caixa Popular (Oficina Puçol), Av. Molí de Vent, 14 – 46530 Puçol, Tel./Fax. 96 142 27 77, alhora que es realitza el pagament en el compte núm. IBAN ES29-3159-0046-42-2189663426, de la dita entitat. També pot pagar-se per transferència i enviar el justificant, junt amb la SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, al mail acepuzol@gmail.com

El termini d'inscripció finalitza el 15 de maig de 2018.

La tipologia d'espais a reservar és l'anteriorment descrita, és a dir:

CARPA MUNTADA PER L'ORGANITZACIÓ DE 4x3 m. (12 m2) ó 4,5x3 m.

PARCEL·LA A L'AIRE LLIURE DE 4x3 m. (12 m2).

- per a muntar carpa pròpia

-o bé per a exposar a l'aire lliure

ESPAI ESPECIAL VEHICLES I MAQUINÀRIA AMB CARPA

ESPAI TERRASSA HOSTALERIA I CARPA

Qualsevol altra tipologia fora dels estàndards es considerarà amb la sol·licitud prèvia específica, reservant-se l'organització l'admissió o no en funció de la disponibilitat d'espai i adequació al disseny logístic global. La utilització de generadors, motors, etc... o qualsevol altre element que cause sorolls o emissions atmosfèriques, haurà d'explicar-se en la sol·licitud, a efecte de ser tingut en compte per a la possible admissió i ubicació de l'expositor.

Les sol·licituds rebudes fora de termini, en principi no seran admeses, si bé l'organització es reserva el dret, en cas de disposar d'espais lliures, de poder adjudicar-los discrecionalment ubicació, respectant la posició preferent assignada per a les presentades en temps i forma.

Els expositors podran sol·licitar també, amb major antelació a l'admissió, l'ús per hores d'infraestructura de l'organització, per a presentacions, reunions o exhibicions dels seus productes o serveis, o inclús l'anunci de les mateixes dins del programa oficial de la fira, si resulten d'interés segons el parer de la comissió organitzadora.

La sol·licitud d'admissió firmada i segellada, una vegada contestada afirmativament, pressuposa l'obligació de participar en la FIRA, el sotmetiment a les presents condicions de participació i a les instruccions facilitades per la COMISSIÓ ORGANITZADORA de la FIRA i els tècnics municipals, així com a la resta de la normativa vigent. L'admissió es notificarà individualment a domicili a tots els expositors.

En el desenvolupament de la FIRA els expositors participants acataran aquelles altres decisions que la COMISSIÓ ORGANITZADORA adopte per al perfecte funcionament de l'esdeveniment.

7.- APORTACIÓ ECONÒMICA DELS EXPOSITORS

El dret de participació dins del recinte pels expositors serà efectiu previ ingrés de l'APORTACIÓ en el compte assenyalat en la sol·licitud de participació, constant en este la validació mecànica o acompanyant el justificant d'ingrés o transferència. La dita aportació voluntària es realitza a favor de l'Associació que col·labora amb l'organització, en concepte de publicitat i promoció, ja que la totalitat d'expositors es relacionaran tant en l'entrada a la fira, com en internet i premsa.

Així mateix, ACEP es responsabilitza del bon ús dels espais i de sufragar la totalitat de la taxa municipal per ocupació de la via pública.

L'aportació dels expositors serà de 275 € per cada mòdul d'ocupació de 4x3=12m2, o 4,5x3 m., inclosa la carpa muntada.

No obstant això, els expositors que en la seua trajectòria hagen generat activitat i ocupació en el terme municipal de Puçol tindran un preu especial de 175 € per cada mòdul.

Així mateix, els socis de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol (ACEP) tindran una bonificació addicional en les aportacions, en atenció al suport d'esta entitat a l'organització, quedant per a ells en 50 € el primer mòdul, o un total de 125 € si demana dos.

Les aportacions descrites seran les mateixes per a aquells expositors que només desitgen el sòl lliure i renuncien a la carpa model que munta l'organització.

La reserva d'espais només podrà realitzar-se per múltiples dels mòduls d'ocupació.

L'aportació econòmica no és aplicable a aquells artistes, expositors, entitats o activitats d'interés per al públic que hagen sigut específicament contractades o acordades per l'organització amb tal caràcter per al programa oficial de la fira.

L'aportació inclou els següents SERVEIS de l'ORGANITZACIÓ:

            -L'ocupació de les carpes, parcel·les o estands l'1, 2 i 3 de juny.

-El muntatge de les carpes estàndard de l'organització el dia previ i el desmuntatge i neteja el dia posterior a la celebració de la fira.

-Instal·lació elèctrica amb una presa adjacent a totes i cada una de les carpes, parcel·les o estands, així com els consums sense excedir el màxim de potència instal·lat.

-Les carpes estàndard disposaran d'un endoll on els expositors podran connectar a voltatge de consum ordinari uns 1000 W o, si es tracta d'hostaleria, 3000 W. Per a potències elèctriques especials deurà cada expositor sol·licitar-ho junt amb la sol·licitud de participació i amb antelació suficient.

-L'enllumenat públic ordinari i extraordinari de l'exposició.

-La vigilància i seguretat per personal qualificat les nits del divendres i dissabte de 22:00 a 11:00 h.

-La neteja pública dels recintes.

-Els serveis tècnics i de manteniment generals de l'Ajuntament.

-Lavabos d'ús públic.

-Assegurança de responsabilitat civil general municipal. Per al detall de cobertures, consultar amb els serveis tècnics municipals.

-Taules plegables i cadires, opcionalment a disposició dels expositors, que podran prendre-les per al seu muntatge si no disposen de material propi.

Per a això, un operari de l'organització arreplegarà la firma en una nota d'entrega especificativa de les taules i cadires retirades per l'expositor, devent este tornar al seu lloc este material quan desmunte el seu estand, i firmar novament la nota de devolució. Tota entrega que la seua nota de devolució no estiga firmada en acabar la Fira, suposarà l'exigència de responsabilitat a l'empresa expositora corresponent, per import del valor total del material, sense perjuí de qualssevol altres responsabilitats exigibles davant la Llei.

            -La cartelleria, informació, megafonia, i publicitat de la Fira i aquells altres serveis generals que s'estimen necessaris per la COMISSIÓ ORGANITZADORA per a la realització de l'exposició.

-Rètol estàndard amb el nom comercial de l'expositor.

La renúncia a algun o alguns d'estos serveis no donarà dret a cap reducció en l'aportació econòmica.

La inadmissió de la sol·licitud determinarà la devolució de l'aportació voluntària que s'haguera efectuat amb antelació.

Una vegada admés l'expositor, estarà obligat a participar, no tenint dret a la devolució de la seua aportació en cas d'incompareixença.

8.- ADMISSIÓ I ADJUDICACIÓ D'ESPAIS

Correspon a l'ORGANITZACIÓ l'examen de les sol·licituds rebudes i la determinació de si s'ajusten a les condicions establides, podent exigir les comprovacions que crega oportú.

Està reservat el dret d'admissió, tenint l'ORGANITZACIÓ discrecionalitat sobre la mateixa. La Sol·licitud de participació no obliga a la FIRA ni a l'admissió de l'expositor, ni a concedir tots els metres sol·licitats.

Queda també limitat el dret de participació a l'espai disponible i, en tot cas, l'ORGANITZACIÓ podrà alterar els espais assignats per raons tècniques i ampliar el recinte dedicat a la FIRA.

En cas d'haver-hi més sol·licituds que espais disponibles, es respectarà l'orde d'inscripció, prenent per a això com a referència el dia i hora de pagament arreplegats en la validació mecànica del banc o justificant de transferència.

9.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El muntatge de les carpes i infraestructures estàndard estarà totalment finalitzat el dijous 2 de juny, disposant els expositors del divendres al matí i a la vesprada fins a les 18:00 h. per a ocupar els espais i muntar els seus continguts propis.

Els expositors es comprometen a tindre els seus espais d'exposició totalment muntats i oberts abans de l'acte d'inauguració.

L'horari de fira serà: divendres de 18:00 h. a 22:30 h., dissabte de 10:00 h. a 22:30 h. (excepte restauració, que podrà prolongar el seu horari), i diumenge de 10:00 a 21:00 h., amb flexibilitat en el descans per a dinar.

L'horari de desmuntatge serà des de la clausura oficial de la fira, fins a les 11:00 h. del dilluns 5 de juny. No obstant això, es recomana arreplegar tots els objectes valuosos el diumenge al tancament, perquè la nit del diumenge al dilluns no s'ha previst vigilància especial.

La decoració i imatge corporativa dels respectius estands, carpes, parcel·les, serà de compte de l'expositor i sempre atenent a les prescripcions tècniques de l'ORGANITZACIÓ. No està permés perforar, ni soldar, en l'estructura de les carpes estàndard cedides per l'organització.

Està prohibit, per raons de seguretat, fer foc o cuinar en l'interior de les carpes.

L'exposició de publicitat, rètols, reclams, mostres, etc... en l'entrada i cap a l'exterior de les carpes adjudicades, no podrà sobreeixir més d'un metre de la línia de fatxada de les carpes.

Per raons tècniques la COMISSIÓ ORGANITZADORA podrà alterar les condicions descrites, que seran degudament comunicades als participants amb la suficient antelació.

10. - PUBLICITAT I PROMOCIÓ

La publicitat per mitjà d'altaveus, pel·lícules cinematogràfiques o diapositives, només serà permesa a condició de no causar perjuís o molèsties a l'activitat de la FIRA o els altres expositors.

No es permetrà promocionar els productes o la venda en els espais d'altres expositors i els seus voltants o interceptant l'accés del públic als mateixos. En tot cas s'exclou expressament la promoció en el recinte firal de productes o empreses que no estiguen admeses com a expositors.

La publicitat de la FIRA difondrà la relació d'expositors. Per a presència especial o destacada en la publicitat, es podran realitzar acords de patrocini específics amb contraprestació econòmica o en espècie.

A més, l'organització cedix a l'Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol (ACEP), per la gentilesa de la seua cooperació, una part d'espai publicitari que no estiga ocupat pels logos institucionals i entitats principals, perquè puga destacar la seua imatge corporativa pròpia i la dels seus associats i col·laboradors que li recolzen en l'organització de la Fira.

10.- FORÇA MAJOR

L'ORGANITZACIÓ es reserva el dret, en cas de força major, catàstrofe, o circumstàncies imprevisibles sobrevingudes, de retardar, acurtar, prolongar, interrompre o suspendre la FIRA, sense que en tals casos li puga ser exigida indemnització o cap responsabilitat econòmica.

11.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

L'Organització no es responsabilitza de les pèrdues produïdes en el material i objectes depositats en cada estand per furt, robatori o danys a béns o a persones, que puguen patir abans, durant, ni després de la celebració del certamen, la cura dels quals correspondrà als propis expositors.

L'Organització manté una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i de risc aplicable a tots els seus esdeveniments, conforme a l'aforament previst i les característiques tècniques d'este tipus d'activitat, amb cobertures limitades davant del públic. No obstant això, per a cobertures addicionals cada expositor hauria de comptar amb la seua pròpia assegurança de responsabilitat civil pels elements tècnics, útils i ferramentes privatius que aporten o utilitzen, sent seua la responsabilitat derivada per l'estat i funcionalitat dels mateixos i per la seua pròpia actuació.

L'Organització no compromet la contractació d'assegurança de suspensió que garantisca el rescabalament de gastos, si és el cas, als expositors participants.

12.- TRIBUNALS COMPETENTS

Per a tot eventual litigi, les parts se sotmeten a la competència dels tribunals amb jurisdicció en esta vila.

22-02-2018 PROMOCIÓ DIA DEL PARE 2018

Comprant en els comerços d'ACEP fins al Dia del Pare, podràs entrar en el sorteig de xecs regal per a comprar en qualsevol dels comerços de Puçol associats.

Participa!